Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
 
Psychológia Tanszék

 

 

 

Psychológia tanszékünk előadásait olvasva minden ember akadémiai ismereteket szerez.

Úgy is fogalmazhatnánk, a psychologia doktora lesz, kézzel fogható diploma nélkül.

Legfontosab célunk a függetlenség elleni támadás könnyed kivédése, sőt a támadó saját eszközeivel való megsemmisítése.

Ehhez kívánunk minden olvasónknak jó tanulást, erőt, egészséget, Isten áldásával.

Nemzeti Akadémia

 

A siker titka

Természetesség, normalitás, exkluzivitás


Több riportban beszéltem életfogytig tartó számüzetésem körülményeiről.

Új életemet rövid időre Ausztriában kezdtem, mely sok tekintetben hasonló gyötrelmekkel
járt, mint a kádári, mindent tiltó, s a  megfigye-lésre berendezkedett ellenforradalmi, piszkos rendszerben.

Talán félév telhetett el, amikor váratlanul azt mondtam;
- De hát ez a rendszer is majdnem ugyanaz, mint a magyaroké!
(Ausztriában is hasonló rendszer uralkodik; városi, kerületi tanács, az emberek megfigye-lése, besúgása, a legkisebb kihágás megbün-tetése, az ember megvetése, semmibe vétele, a politika válogatott hazugságaival való megté-vesztése, a társadalom elnyomása, kirablása, stb.)

Minden kezdet nehéz, s ez hatványozottan érvényes ott, ahol az embert ellenségesen fogadják, ahol minden pillantással gyilkolnak.

Ilyen körülmények közt nem várhattam sen-kitől semmiféle jóindulatot vagy támogatást - bár nem is fogadtam volna el - de az is elegen-dő lett volna, ha békén hagynak a gyűlölködés helyett.

Akit le lehet sajnálni, azt az irigy osztrákok valahogy megtűrik, de a valódi konkurenciát kórusban gyűlölik.

Igy is is állva tudtam maradni a viharban, mert a szokatlanul szigorú erkölcsi tartásom, saját kultúrám és szorgalmam felemelt abba a ma-gasságba, ahol egyedül maradtam a teremtő Istennel, aki örökkévaló.

Ha olykor magányosnak éreztem magam, azt gondoltam, még mindig jobb egyedül lenni, mint rossz társaságban.

Körülöttem áthatolhatatlan fal keletkezett, amit senkinek nem sikerült áttörni se emoci-onális manipulációval, se egyéb módon.

Kizárólag csak a saját ügyeimmel voltam elfoglalva, s a velem szemben természetel-lenesen viselkedett, kulturálatlan, szadista psychopata társadalom számomra megszűnt létezni.

Idegen ég alatt, ellenséges környezetben az életből nekem csak a munka maradt s a felemelkedést biztosító szünet nélküli tanulás.

A multi nyelvtudásra alapozott kultúra, az exkluzív megjelenés, az ápoltság, előkelő visszafogottság, a szegénységet eltakaró
néhány drága ékszer s a fanatikusra jellemző igényesség - mely feltétele a kíméletlen szelek-ciónak -, megnyitotta az utat a csúcsra
- akkor már New Yorkban.

Diplomavizsgám előtt váratlanul néhány mil-liárdot örököltem egy New Yorkban élt bécsi születésű idős asszonytól, Tavernaberry, angol bankárnétól.

Az addigi véget nem érő munkát felváltotta a magántulajdonú nagytőke harca a globális hatalomból való részesedésért.

Rezidenciáim magánlakosztályai falán már színarany táblák emlékeztetnek a szelídlelkű, de szilárd jellemű anyámtól kapott paran-csokra;

"A szerénység a legszebb erény"

"Légy jó a halálig"

Hogy milyen tanácsot lehetne adni a felemel-kedéshez?
Minden ember más és nincs általános recept, de csodára várakozásban még nem vezetett út felfelé.

A mindenkori hatalom szekértolóit felkaphatja a szél, de nem lehet tudni, hogy hol teszi le.

A politika semmitől se fél jobban, mint attól, ha egy ember csak a saját életét éli és szabad aka-ratából nem választ urat saját feje fölé.
Mert az ilyen emberről nem lehet megtudni semmit amivel manipulálni lehetne, ezért nem sikerül elvenni se tőle azt, amit nehéz munká-val összegyűjtött önmagának és a családjának.

Idegen érdekek képviselői nem egyebek ide-genek bolondjainál, akiket azzal büntet Isten, hogy elveszi az eszüket.
- Mint ahogy az a magyar történelem folyamán sok, önmagukat magyarnak mondott jött-menttel is történt, akik a felemelkedésük érde-kében elárulták az őket befogadott országot a fegyverrel érkezett hódítóknak.

Az idegenek rendszerének vége, s a két szék közt a pad alá esetteknek nem maradt más, csak az emlékezés és az önmarcangoló gyűlölet.

Magyarországon nem történt valódi rendszer-változás, mert a terrorhatalom jogtalansága folyamatosan uralkodik a mai napig.

Akinek hisznek, az nyer.

Vallásoknak és a politikának csak egyetlen célja van a hazugságokkal alávetett társada-lommal szemben ;

minden kimondott szóval mérgezni a rabszolgává tett ember halhatatlan lelkét.

 

Dr. Constantin Helios

 

                                         *

"Svájci demokráci"


Az egyre növekvő zűrzavarban is szakított némi időt és energiát a Nemzeti Akadémiának Dr. Helios, de ezúttal mint félig magánember.
A videoértekezlet rövid volt, mégis tartalmas és találó, már ami a lényeget illeti.

Az európai unió széthullásával kapcsolatos gondolatairól kérdeztük a bankárt, aki kerülte a diplomatikus rejtőzködést és nyílt volt mint mindig - ha nem éppen banktitkokról volt szó.
A kérdésre, hogy mit lehetne és kellene tenni a magyaroknak az eu szétesése közben, ezt mondta;

- Ne várják meg míg megmozdul alattuk a talaj és ég a háztető. A szabadság és a függetlenség mindennél szebb és fontosabb ezen a világon - ha Istenbe vetett hitünket nem számítjuk.

Annakidején, amikor Ausztria belépett az európai unióba - 1994 október közepén - be-szélgettem néhány érdekes személyiséggel, akik erőteljesen képviselték saját álláspont-jukat, a Svájccal való kisebb közösséget az eu tagság helyett. Ez egyben semleges övezetet is jelentett volna Európa közepén - kemény leckét adva Németországnak és Olaszországnak a számlálatlan és ellenőrizetlen tranzitszállítások miatt.

A levegőszennyezettséget és a zajártalmakat az utak mentén lakó osztrákoknak kellett bezse-belni, ami nekik nem volt üzlet, mert az egész-ségük szenvedte meg a toleranciát.
Magyarország példát vehetett volna a semleges övezetre törekvő országoktól, s gazdaságilag addig soha nem látott felvirágzás köszöntött volna a Hazára.

Bár a svájci bankárok európai uniós nyomásra tagadják a titkos vagyis csak számokkal jelzett bankszámlák létét, de mi, akik a vonal mögött vagyunk, minderől tudomásunk van.

A nemzetközi politika garantálta volna a semleges övezet sérthetetlenségét, mely a pénzforgalomra is vonatkozott volna.

Tehát Magyarországra is áramlott volna az arab olajmilliárdosok és az orosz zsidók titkos pén-ze, továbbá egyéb ilyen meg olyan személyeké, akik után nem illik kutatni, mert könnyen meg-áprehendálhatnak, mint Móricz; Hét krajcár-jának egyike.

Svájcban senki se tudja, hogy mekkora egyenlege van a bankoknak - az állam a legke-vésbé - s az osztrák banktitok még sokkal "szigorúbb" vagyis teljesebb volt mint a svájci.

Nekem is volt portfolióm (befektetői számla) abban az időben Ausztriában is, melyre identifikációnak ráírták; "Hotelkunde" (Hotelvendég). Hamarosan bescannezem a dokumentumot, s globálisan is hozzáférhető lesz.

Az európai unió szorgalmasan eszetlenkedett és gyűlölködött a magyar nép ellen, amit egyetlen mondattal meg lehetett volna akadá-lyozni.
A magyar alkotmányba be kellett volna (kellene) írni; " Magyarország közvetlen demokrácia." - Ami valóban így is van, mert sokféle ügyben népszavazás dönt, ami a sza-badság ellenségeinek, vagyis főként a balol-dalnak nem tetszik.
Baloldal még sohase akarta a nép önrendel-kezését, mert a szocik akarnak rendelkezni mások szabadságával, vagyis annak alapjával, a pénzzel.

Megpróbáltam felvenni a "Mi Hazánk" mozgalom elnökével és alelnöknőjével a kapcsolatot, de méltóságon alulinak tartották a válaszadást.
Dúró Dóra kisasszony azt mondta a parlament-ben, hogy egy pedagógusnő üres rizst evett ebédre.
Levelemben kértem a fontos adatot, melyre a Nemzeti Akadémia egy összeget tudott volna eljuttatni hozzá.
Az ezer dollár nem indulhatott el és nem érkez-hetett meg sohasem.
Erről ennyit.

Most tovább kell dolgoznom, mert vár a tőzsde, az aranykereskedelem és ma még a canadai pénzügyminiszterrel is lesz egyeztetésem.

Minden jót, s köszönöm, hogy legalább önök meghallgattak, s nem zavartak a sarokba, mint egy kóbor kutyát.


Haynal Kornél
Nemzeti Akadémia   2022 December 23


 

 A Nemzeti Akadémia a világ összekuszálódott erkölcsi helyzetében se adja fel a reményt a normalitásra és a túlélésre.

Mindent megpróbálunk, hogy a csüggedő emberek lelkét egyensúlyban tartsuk  vigasztalásul.

Ime, itt küldünk egy kissé szokatlan külsejű, szomorkás tekintetű de charmant  - bájos - cicát, aki már annyira közel van az emberi megjelenéshez, hogy csak na!

Jó emberek! Fogadják szívükbe Szerénkét, akinek emléke elkísér az örökkévalóságba és örüljenek vele együtt a furcsa életnek.

Üdvözli mindnyájukat     Szerény Szerénke Szerény SzerénkeSzerény Szerénke

 

 

 
 
              Olvasói levél Olvasói levél

nemzetiakademia@women-at-work.org

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Válaszol a csend

 

Egyik olvasónk írta;


" Dr. Constantin Helios úr nem antiszemita-e, mert a Noble House Private Banking egyik tájékoztató honlapján írt cikkekben gyakran igen keményen bírálja Izraelt a palesztinokkal szemben tanusított embertelenségért."

Itt küldünk egy 1993-ból származó ajándékozási csekket, még Petah Tikvában tett látogatása alkalmából. A nagyúr nem antiszemita, különben nem ajándékozott volna az idős betegek rehabilitációs intézetének harmincegy ezer osztrák Schillinget - mintegy kettő és félezer amerikai dollárrra átszámítva. A nevét kitöröltük, de a bécsi postafiókja száma megegyezik egy hozzá címzett levél címével. (A kinagyítással minden jól olvasható)

Köszönjük észrevételeit, melyek nem igazolják az antiszemitizmus vádját még akkor se, ha a meggyanusított nem kettő milliárdot adott.


Dr. Szepessyné Dr. Deák Margit
Nemzeti Akadémia

*

 
 
Válasz a budapesti kormány legfelsőbb bírósága nagyságainak és használt nagyságnéinak, a magyar államhatalom bitorlóinak.
 
 
A magyar állam de facto köztársaságát a globális hatalom valódi, gazdasági birtokosa, a Nemzetközi Bank Kartell nem ismeri el.
 
Parlamenti legitimitás hiányában a magyar büntető törvénykönyvről hozott határozatok  jogta-lanok és törvénytelenek, tehát eleve érvénytelenek. - Illegalitásból soha nem lesz legalitás.
 
Precedens értékű terror bírósági ítélet kierőszakolása súlyos bűncselekmény.
 
Érvényes büntetőjog nélkül hozott és végrehajtott bármiféle ítélet jogtalan és törvénytelen,  eleve érvénytelen ezért kimeríti a Nemzetközi Jogban meghatározott terrorizmus fogalmát.
 
A budapesti kormány rendszerét szakmailag nem kompetens, politikailag és erkölcsileg eltévedt külföldi és belföldi terrorszervezetek uralják, melyek ellen a Nemzetközi Bank Kartell globális elfogató parancsot adott ki.
 
A biológiai hadviselés következtében beállt Coronavírus pandémia helyzetben a magyar társa-dalom védelmére rendkívüli intézkedést kellett hozni, mely miatt némely politikai, gazdasági követelést háttérbe kell szorítani.
Igazságtalan követelések teljesítése a társadalom polarizációját vonja magaután, mely a tragikus helyzetben az összetartásra megsemmisítő hatással van.
Minden ember - mint természetes személy - jogai csak addig terjedhetnek, ameddig a másik ember jogait nem sértik.
 
Emberi jog csak elméletileg létezik s mindenféle jog csak annyira érvényes, amennyit a hatalom valódi birtokosai elismernek és megvalósítanak belőle.
Állampolgári jogok, kötelességek teljesítése nélkül nem egyebek, mint  ajándék a gazdátlan vagyonra leső gazembernek.
 
A magyar társadalom súlyos  igazságtalanságnak tartja, hogy a sorozatos, globális tragédiák - klímaváltozás, népvándorlás, a bukott európai unió erőszakossága -  a biológiai fegyverrel való támadás következtében beállt gazdasági összeomlásban, idegen érdekek érvényesítésére, a nemzetközi terrorizmus Magyarországon banditákat pénzel.
 
Az élet-halál harcát vívó magyar nép szabadsága ellen irányuló terror a jövőre nézve majd meg-nyilvánul a választási szavazatokban, vagy az attól való tartózkodásban.
 
A magyar legfelsőbb bírósági soros gazemberek, a nem magyar Höltzl, Maizlné, Norris-Tari, Sperka  a befogadó országot elárult, lélek és erkölcsi identitás nélküli használt nagyságok hisztérikus  ámokfutás helyett jobban tennék, ha  gondolnának a családtagjaiknak is megérkező számlára.
 
Igazságtételt nem csak a Nemzetközi Bank Kartell tulajdonában, a világűrben levő mikrohullámú fegyverek szolgáltathatnak, de az is megtörténhet, hogy a nyílt utcán  bárkit elrabolnak, testének szerveit eladják, vagy  prostitúcióra kényszerítik, s  ha már semmire se lesz alkalmas, életveszé-lyes bányában  lesz rabszolga az élete végéig.
 
 
Dr. Constantin Helios 
a Nemzetközi Bank Kartell 
amerikai szekciója főtanácsosa                                     Mai 14, 2020  Washington D.C. 
 
*

 

                                                                                       Nyílt levél

John RostillJohn Rostill

John RostillJohn Rostill

 

A Noble House Private Banking honlapján "Akit az istenek szeretnek" címmel megjelentetett ri-porthoz szeretnék hozzászólni, ha megengedik közzétenni a levelemet.

Nemrég Londonban és Radlettben jártam, ahol John Rostill sírja után érdeklődtem. Sehol se tudtak, vagy nem akartak felvilágosítani az ügyben, ezért elutaztam Birminghamba is, ahol csak egy napot töltöttem a semmiért.

Most már engem is egyre jobban érdekel az ügy, mert azóta szinte mindent elolvastam róla, amit az internetben találtam.

A brilliáns basszusgitáros egyéves kisfiát hagyta magára, harmincegy éves korában.
Az eset megdöbbentő és érthetetlen.

Olyan érzésem van, hogy ebben az ügyben némely emberek szándékosan elhallgatnak részlete-ket, mintha felelősség terhelné őket a tragédiáért.


Köszönöm szives hozzáállásukat.
Isten megáldja mindnyájukat.


Üdvözlettel,
Tisza Endréné
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Asszonyom,

köszönjük sorait.


Néhány héttel ezelőtt több nyomon is kutattam John Rostill sírja után, amiről senki se tud - vagy nem mernek tudni.

Akció indult a teljes felderítésre, melyről itt nem írhatok, mert az ügy sikerét nem kockáztat-hatom. Dr. Helios a legszebb síremléket állítja John Rostillnak, ha bebizonyosodik, hogy valóban életét veszítette és nincs valahol egy szanatóriumban, mindentől és mindenkitől elfelejtve.

Azt írják az internetben, az állítólagos "halálos" áramütést követően a boncolás nagy mennyiségű "Barbiturátot" talált szervezetében. Egy altatóval történő öngyilkossági kísérlet olykor nem sike-rül, de az áldozat egész életére szellemileg rokkant marad. Hogy mi az igazság, az előbb-utóbb ki fog derülni.

A nagyúr szép fiai is szenvedélyes gitárjátékosok a zárt körben működő zenekarukban, s ezért szó-lalt meg a szíve John Rostill tragédiája hallatán.

Köszönjük levelét.

Szivélyes üdvözlettel,

Dr. Deák Margit

 

 
Kéki Lajos nyílt levele
 
 
Hozzájutottam egy olyan computerhez amely minden írásjelet kiir, s nem kell találgatni, hogy milyen betüröl van szó.
 
Tehát: megérkeztem Ausztráliába karácsony elött két héttel és olyan meglepetésben volt részem mint már nagyon régen.
 
Sydneytöl negyven kilóméterre várt a ház melyre a Magyarországról kimentett ötvenezer dollárt befizettem.
A kivándorlásomat segített Nemzeti akadémia harmincezer dollárjával már a ház fele ki van fizetve és a többit havonta hétszáz ausztrál dollárral kell kifizetnem.
A második szomszédomék magyarok és nagyon kedvesek. Már majdnem harminc évvel ezelött jöttek ide Németországból ahova disszidáltak.  A közvetlen szomszédomék egy idös ausztrál házaspár. 
A bácsit Walternek hívják, a nénit pedig Viviannak. Mindketten kijöttek elém a repülötérre és magukkal hozták Mariskanénit és a lányait akik nálam idösebbek négy évvel.
 
Amikor másodszor léptem be a házamba majdnem elájultam.
Üresen hagytam ott az elsö megtekintés után és most megtelt élettel.
Kevéssé használt bútorokat adtak össze a környékröl, ahol örültek az új szomszédnak. Még az állam is küldött néhány bútordarabot, melyek ki se voltak csomagolva de a legszügségsesebb bennük volt.
Szépen meg volt teritve és az asztalokon mindenütt virágok voltak.
A hütöszekrényben több ennivalót találtam mint amennyi nekem Magyarországon három hétig se volt.
Még egy szép ágynemüt is kaptam, aminek nagyon örültem mert halálosan fáradt voltam a másfél napi út után. Egy kevés levest ettem és rövid zuhanyozás után a hálószoba felé menet elaludtam.
 
Most könnyek között irom a levelet mert nem számitottam erre a szép fogadásra.
Magyarországot el kellett hagynom mert a helyzet már tarthatatlan. Semmi remény arra, hogy egy harmincéves mérnöknek jobb élete legyen és olyan öregkora mint itt Ausztráliában.
 
Karácsony után már várt a munkahelyem egy ausztrál angol üzemben, ahol léghütö berendezéseket gyártanak, vagyis gyártunk mert mostmár én is ott dologozom. A munkahely eddig príma, az emberek olyan barátságosak amilyennel Magyarországon nem találkoztam.
 
Egyenlöre befejezem mert sok a házi teendöm és hirtelen nem is tudom, hogy mit írjak még. Elnézést a helyesírási hibákért de nyelvtanból valahogy nem voltam jeles.
Hétfön kapom az új személyi papírjaimat új névvel.
 
Mindenkit üdvözöl a még Kéki Lajos már az új hazából. Magyarország Isten veled.
 
 

 
 
Nyílt levél
 
 
Köszönöm
 
 
Erdélyből az anyaországba költöztem 2007-ben, ahol nem fogadtak barátságosan.
Ott csak aféle román voltam, akinek semmije és senkije nincs.
 
Huszonkét évesen nem tudtam, hogy mihez kezdjek, mert csak egy humán érettségim volt ami kevés egy egész életre.
 
Laza társaságom volt csak, melyben hallottam egy Attila nevű nagyszájú valakiről, aki szorgalmasan szidalmazta a múltat és a jelent, melyben nem találta meg helyét a sötét múltja után.
De azért helyezkedni próbált.
Valahol olvasott egy amerikai bankárról, aki Magyarországról származott s mert nem tudta semmivel maga alá gyűrni, ezért betegesen gyűlölte.
Attila szintén erdélyi volt, de nem érdemelte meg a nevét.
 
Az interneten sok keresés után rátaláltam egy címre, amely Bécsbe vezetett.
Levelet írtam, melyre válasz is érkezett, bár több hét is eltelt és közben már mindent elfelejtettem.
Egy Marjola nevű asszony válaszolt a telefonhívásomra. Amint később kiderült, Mariolának hívták és egy félig magyar grófnő volt.
 
Hamarosan Bécsbe utaztam, ahol a hölgy egy magyarul nem tudó ember társaságában várt az Intercontinental Hotelban.
 
Az életutam innen valahogy rendezettebben haladt tovább.
Felírták nevemet a jelentkezésemmel, kivándorlásra Kanadába mely fel is vett 2008-ban
Nem beszéltem jól angolul, de ettől a naptól szorgalmasan tanultam, sőt szinte csak ezzel foglalkoztam.
Szerettem volna egyetemre járni és orvos lenni, ami 2014 május 15-én sikerült.
Torontoban kaptam orvosi diplomát kezembe.
 
A kivándorlást intézett amerikai szervezet mögött az egykori magyar származású amerikai bankár állt, aki szilárdan támogatott.
A szervezet egyévig adott ösztöndíjat nyelvtanulásra, de nekem félév is elég volt az egyetem megkezdéséig.
Néha voltak nyelvi nehézségeim, de mindent leküzdöttem vasakarattal.
Nem volt más választásom.
 
A bankárt Dr. Constantin Heliosnak hívják ami lehet felvett név, ugyanis ilyen névvel nem lehet találkozni, legfeljebb akkor, ha görög származású egyik szülője.
 
Dr. Helios havonta átutalta ezerdolláros ajándékát nekem is, mely a szerény kanadai állami ösztöndíjhoz szilárd anyagi helyzetet biztosított tanulmányaimhoz.
 
A nehéznél is nehezebb volt, de összeszorított foggal és sajgó lélekkel küzdöttem.
A grófnővel évente egyszer beszélgettem telefonon hosszabban, mert nem volt annyi pénzem, hogy ezt akár havonta megtegyem.
Nem hagytak elveszni az élet viharaiban.
Hozzásegítettek, hogy a hazátlanság után saját szorgalmam jutalmául otthonra leljek az idegenben.
 
Most ebben a nyílt levélben köszönöm meg Mariola grófnőnek, a Nemzeti Akadémia minden munkatársának és Dr. Constantin Helios úrnak az emberségét.
Isten áldja meg mindnyájukat.
 
Dr. Fazekas Zoltán
2014 május 18.
Toronto
 

 

A  Nemzeti Akadémia átveszi a Noble House Private Banking egyik cikkét

Őrangyalok

*

 Harminchárom év...A Nemzeti Akadémián adjuk közre egy távolba szakadt honfitársunknak, Constantin Helioshoz, számüzetése harmincharmadik évfordulójára írt levelét.


Véletlenül találtunk rá a Zala-megyéből származó, nehézsorsú emberre, aki a jelek szerint a távolban is hazaérkezett...

Minden jót kívánunk az új életéhez Floridában, Józsi!


Nemzeti Akadémia

 Tisztelt Doktor Ur koszonom,hogy valaszolt a levelemre.


 Koszonom,hogy nehez helyzetemben nem felejtett el.Azt irta,hogy tizediken lesz harminc harom eve a szamuzetesenek. Azota nem is jart Magyarorszagon?

 Latja sokat kerdezek mert a sorsom hasonlo a doktor urehoz bar engem nem szamuztek.Amikor katona voltam a hataron akkor szoktem at a zold hataron a  fegyveremet eldobtam es orultem,hogy szabad vagyok.

 Ezert aztan ne szomorkodjon soha mert Magyarorszag mar elveszett es nem erdemlik meg azt a sok segitseget amit adna nekik.A magyar politika egy semmi. Ami  van, arra a nyugati vilagban azt mondjak,hogy abnormalis. A magyarok kozul kevesen mondhatjak,hogy emberek.Inkabb gazemberek.

 Tudom nekem nincs a szakmunkas tanulo iskolan kivul mas kepzettsegem de Canadaban sokat tanultam,amit lehetett.En se jartam tobbet ott ahol szulettem bar  almodom neha a hazarol de nem kivanom latni oket tobbet.Rossz a jellemuk es itt nekem ilyen emberekkel nincs semmi kozos dolgom se.

 En nem adhatok tanacsot a doktor urnak akinek a Canadai vallalkozasaban dolgozik egyik magyar baratom aki azt mondja a doktor ur egy uri ember es az egyik leg  gazdagabb bankar es az arvak jotevoje is.A felesege mibe halt meg? Annak a nagybatya az a milliardos amikor lelotte azt az embert a Dave Sulzot //nem tudom jol  irom e a nevet //sokat olvastam rola mert en is voltam wrestler valamikor de a kozeposztalynal nem jutottam feljeb. Van negy ermem is amit a tiz ev alatt kaptam.

 Most megis azt mondom felejtse el a magyarokat doktor ur es oruljon,hogy szabad ember es itt nem bantja senki. Az oroszok meg most is ott vannak a penzukkel  meg a tanacsadoikal meg sokan ott is maradtak a rendszervaltozas utan ami nem volt.Majdnem elfelejtettem megkoszonni a penzt amit a szamlamra kuldott.

 Koszonom szepen.

 Annak meg jobban orulok,hogy Floridaba hiv az egyik hazaba ahol dolgozhatok es lakhatok is.Isten algya meg joszivuseget. Tudja beteg voltam a tavasszal es alig  maradtam eletben.A bal tudomon talalt az orvos egy foltot de mar jobban vagyok. Majd Florida napfenye es melege meg gyogyit.Amire bejon az osz mar ott tudok  lenni Floridaban.A doktor ur titkara ketszer is felhivott Washingtonbol es azt kerte hogy csak akor telefonaljak ha nagyon fontos mert a doktor urnak minden perce  kiszamitott es meg a repulogepen is dolgozik.Mar telefonaltam a Floridai palotaba es a haz fonoke mar tud rolam es varnak mert a nyolc autonak kell valaki alando  munkara.Nem gondoltam volna,hogy az eletemben ilyen nagy orom er.Majd meghalalom josagat es mindent amit ertem tett ha egeszseget ad hozza az isten.Most  bucsuzom meg Canadabol. Jozsi az uj autoszereloje.


2011 agusztus 8.