Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
  
 
   

   A Noble House Private Banking

információs honlapja "ACADEMY" oldalán a  tőzsdeakadémia legfontosabb szakkifejezé-seivel segítik az invesztment üzletben tevé-kenykedő olvasóinkat.

       Nemzeti Akadémia

 
Riportunkra  beérkezett kérdésekre adott válaszok
 


Ausztráliai referensünknek beérkezett két kér-désre válaszol;

Kelemen Tamás;

- Ön azt kérdezte "magyar" jeligére Pozsonyból, hogyan lehet csatlakozni a Nemzeti Akadémiához és bevándorol-ni Ausztráliába.

A bevándorlással kapcsolatos minden kérdésre a bécsi Ausztrál Nagykövetség tud felvilágosí-tással szolgálni.

Australian Embassy in Vienna, Austria
Mattiellistrasse 2-4 Vienna
1040 Austria
TELEFON(+43) 1 506 740
(+43) 1 513 2908
FAX(+43) 1 504 1178
E-MAIL austemb@aon.at
WEBSEITE www.austria.embassy.gov.au

Olvasónk Miskolcról;

A Nemzeti Akadémia soraiba tagfelvételi lehe-tőség van, de kizárólag a Nemzeti Akadémia
kiválasztásában, melyhez két ajánlóra van szükség.
Ezzel a módszerrel kerüljük el a titkosszolgá-latok által való aláaknázást, ami a megsemmi-sítésünkhöz vezetne.

A Nemzeti Akadémia jelenleg harminchat tag-jából tizennégyen kapnak rendszeres havi ho-noráriumot, mely tíz esetben nem haladja túl
a kettőezer amerikai dollárt.
Négy esetben a havi honorárium ötezer és tízezer dollár közt váltakozik.
A többi tag csak esetenkénti honoráriumot kap és teljes költségtérítést.

Minden tagunknak van civil foglalkozása is, melyről személyemben nem vagyok illetékes nyilatkozni.
Főiskolai ill. egyetemi diploma nélkül tagjelöl-tnek feliratkozni nem érdemes, mert a felvétel szigorú intellektuális alapokon történik.

Magasszintű angol nyelvtudás előny, továbbá az amerikai, angol vagy ausztrál hadseregben szolgált és az első rendfokozatot elért tagjelöltnek előny.

Kizárólag mindkét magyar nemzetiségű szülőtől származó, önmagát magyarnak valló, negyvenöt éves korhatárig, szellemileg és fizikailag egészséges embernek van reménye a Nemzeti Akadémia tagjának lenni.


Köszönöm kérdéseit.

 

 Kelemen Tamás

 

Dr. Constantin Helios

A Nemzeti Akadémia riportja érdeklődést váltott ki néhány Magyarországon élő emberből. 

Mindenki pénzből él, s a legújabb fejlemények miatt sokan szeretnének tisztán látni pénzügyeik jövőjében. 

Egyik kérdés arra vonatkozott, mi a vélemé-nyünk a Varga Mihály pénzügyminiszter által ajánlott államkölcsönökről, megéri-e és biz-tonságosnak tartjuk-e a szakmai fogalommal derivát papírokba való befektetés.

Derivát = részvényekből levezetett minden un. papír értékű (értéktelen) "értékpapír", melybe az államkötvényt is soroljuk.

- Minden ember rendelkezik valamilyen jövede-lemmel, melyből gazdálkodnia kell úgy, hogy jusson is, maradjon is.

Tehát ami megmarad, olyan módon kell befek-tetni, hogy az ne tűnjön el a politika és a gazda-ság útvesztőiben.

Politikát mondtam, mert a politika bár semmit se tehet meg, de mindent meg tud tenni.

Példa erre a Magyarországon "államosításnak" mondott nagy rablás, mely az ötvenes évekre, sőt a háború utáni negyvenes évekre nyúlik vissza.

De van rá példa a legutóbbi ciprusi állmcsőd esetén is, mely részben úgy oldotta meg prob-lémáit, hogy az állampolgárai és a Cipruson élő és bankszámlákat fenntartott idegenek bank-számláiról elkobzott harminc-ötven százalékot, mely ellen fellebbezni csak Istennél lehetett.

Ez a sors várhat minden emberre, aki megtaka-rított pénzét hazai bankban a számláján vagy papír értékű államkötvényben tartja, melynek általában ötéves vagy hosszabb ideig történt lekötése után a számlatulajdonos az állam "foglya" és azt tesznek vele, amit akarnak.

Államkötvényeket önmagamnak soha nem vásároltam, nem forgalmaztam a bankban s ilyesmire engem még Isten se kényszeríthet.

Sokan tudják rólam, hogy mindenféle állam esküdt ellensége vagyok, mert kizárólag az emberi individuumot és annak szabadságát támogatom, de semmiféle kommunista, fasiszta, zsidó kibuc közösséget, de még az ön-magát demokratikusnak mondott ország társa-dalmát se. Állammal még köszönő viszonyban se vagyok.

Aki egyszer megégette magát, azt a tűz közelébe csalni nem lehet. 

Ellenben ha valaki annyira szereti hazáját, hogy hallgat a ma politikusaira - akik holnap eltűn-hetnek részben a politika süllyesztőjében, vagy az összelopott milliókkal, akkor hallgasson csak az érzelmeire, s meg fogja tapasztalni, mit ér a politika adott szava. Befektetésnek kizá-rólag olyan objektum alkalmas, melyet bár-mely üzleti napon el lehet adni, s a liquidi-tással  elmenekülni oda, ahova a pénz tulajdo-nosa akarja.

Még harminc-negyven évvel ezelőtt aligha be-széltek az emberek a menekülésről, azonban a felbolydult világban már minden lehetséges. 

Tehát ha nem a vezető valuta - amerikai dollár - vagy színarany, esetleg drága ékszer, vagy híres műtárgy birtokában vág neki a világnak, s hátrahagyja házát, földjét, stb, akkor ki lesz szolgáltatva mindenki indulatának. 

A politika a lehetőségek művészete, de úgy is lehet fogalmazni, hogy a politika piszkos üzlet.

Ezért csak egyetlen tanácsom van; minden ember hallgasson saját, józan eszére és ne egy csak ma politikus, - holnap senki -, vagy vala-milyen vallási boszorkányszervezet képviselő-jére, melynek - mint minden szentnek - maga-felé hajlik a keze.

Senkit ne tévesszen meg az ígért négy, vagy hat százalékos kamat, mely az inflációt nem fede-zi. 

Inflációt kiszámítani nem lehet, mert ahhoz minden árut és szolgáltatást bele kellene venni a keretbe, ami nem lehetséges. Az un. statisz-tikai hivatalnak nincs annyi embere, hogy egy ország sokezer vállalkozása árukínálatának ela-dási  árát összeírja néhány héten vagy hónapon belül. Közben pedig úgyis felemelik az árcédu-lákat a kirakatokban, s előről kezdődhet a bú-jócska, aminek nem lehet vége sohasem.

Az állam által fenntartott statisztikai hivatal által kiadott "jelentés" az infláció mértékéről egyszerű becsapás.

A valódi infláció többszöröse a hivatalosan publikált adatoknak.

Tehát ha egy un. derivát államkötvény nem fizet évi legalább tíz százaléknál több kamatot, az ügy érdektelen a befektetőknek. Az állam éljen meg abból, amije van, vagyis a beszedett adókból, s ne akarja megfizettetni kétbalkezes gazdálkodása gyászos eredményét saját népével.

 

Dr. Constantin Helios


Dr. Szekeres Lászlóhoz több kérdés is eljutott, melyekre nyilvános választ adni nem lehetsé-ges, azok természeténél fogva.


Első kérdés;

- Nem félek-e egy konkurrens hírszerző szerv bosszújától.

- Nem félek, mert jó fegyveres kiképzést kap-tam, több testőr áll rendelkezésemre és a nyilvánosság előtti mozgásomat megtervezik.
A fegyveres kiképzés mellett hírszerző és kém-elhárító tapasztalatokkal is rendelkezem, ezért azoknak van félni valója,  akiknek rossz szándé-kai vannak velem szemben.


Azt kérdezi egy Dunántúli levelezőnk;

- Megéri-e nekem a hazaárulás.
- Hazát még nem árultam, se önmagamat, se egyebet.
Minden ember szabad akarata szerint él és cselekszik, ezért a döntés joga is magánügy.


Dr. Constantin Helios úrral kapcsolatban több kérdés is beérkezett.

- Nem ismerem vagyona nagyságát és kiterje-dését s ezzel kapcsolatban nem bocsátkozom találgatásokba.

- A Forbes magazin évi listája csak elképzelés, mert az amerikai magánvagyonok nagysága, valamint az adóhivatalba befizetett adók ösz-szege a bíróságok előtt is szigorú titok.

Hogy Dr. Helios magánvagyona elérte vagy túl-haladta-e a száz milliárd dollárt, arra nézve nin-csenek adataim és nem is tenném közzé.
Magántulajdon nem közpréda.

- A családi állapotomról nem közlök informá-ciót, sem a barátnőim számáról, se testmére-teimről.
- Sokat dolgozom, s szórakozásra kevés idő marad, de köszönöm a meghívást, majd alka-lomadtán megpróbálok élni vele.

- A Nemzeti Akadémia vagyona húsz millió amerikai dollár felett van, ami nem közadako-zásból gyűlt össsze, ezért nyilvános elszámo-lással se tartozik senkinek.

"Üzletember" jeligére érkezett néhány kérdés.

- Folytat-e üzleti tevékenységet a Nemzeti Akadémia és aláveti-e magát társadalmi elle-nőrzésnek.

 

Dr Szekeres László;

A Nemzeti Akadémia csak tőzsdei részvény és aranykereskedelemmel, valamint nemzeti
hadseregekben szolgált és leszerelt, fegyveres kiképzést kapott, minden tekintetben megfelelő emberek továbbképzésével foglalkozik üzleti alapon.

 Célunk az, hogy a legmodernebb tudomány eredményei felhasználásával kiképzettek beé-püljenek a magán biztonsági cégek kiváltságos egységeibe, melyek a nemzetközi őrző-védő   szolgálatban a kormányok által a legkereset-tebbek és jól fizetettek.

A Nemzeti Akadémia nem veti alá magát sem-miféle "társadalmi ellenőrzésnek", mivel ma-gántulajdonban működünk és magántulajdon felett nem létezik idegen uralom.


Dr. Szekeres László 

 

A további kérdés Dr. Constantin Helios úrhoz címzett, aki személyesen válaszol.

- Miért hagyta abba a globális invesztmentet a Nemzetközi Bank Kartell sok bankja, s ez általá-nos érdek-e az üzleti életben.

 

Dr. Constantin Helios;

A Nemzetközi Bank Kartell nem hagyta abba teljesen a globális invesztmentet, csak erőtel-jesen csökkentette  volumenét az infrasturktúra alacsony szinten való fenntartására.

A legmagasabb akadémiai minősítéssel rendel-kező tudományos szakértők tanulmányai alap-ján határoztunk így, mert a Föld jövője "lejárt."

A túlnépesedés, a globális klímakatasztrófa, az élelmiszertermelés zuhanása, a földi nyersa-nyagkészletek kifogyása és egyéb komponen-sek egyértelmű negatív iránya az emberi civi-lizáció összeomlása felé mutat.

Az un. "selyemút" helyett a magántulajdonú nagytőke számára a "Tejút" a jövő, mely a Föld felszínéről kifelé mutat.

Az interplanetáris tevékenység fokozásához az avatatlanok számára elképzelhetetlenül nagy anyagi bázisra van szükség, mely részben a szu-pertitkos tudományos magáncégek és labora-tóriumok eredményei függvénye is.

A Nemzetközi Bank Kartellnek érdeke a béke megőrzése - "előzetes, figyelmeztetés nélküli megsemmisítő csapás árán is" mert egy esetle-ges támadóval nem akarunk állóháborúban elbukni és rabszolgává válni a földi civilizá-ció  megesemmisüléséig.

Hogy jobban megértse lényegét, bármely támadót néhány percen belül nyomtalanul el tudunk tüntetni a világűrben levő, már a hu-szonkettedik század fejlettségére utaló fegyve-rekkel, melyek bevetéséhez senkitől nem ké-rünk engedélyt.
Ellene fellebbezni Istennél, vagy a még létező ENSZ-nél lehet, mely tudomásulvételnél egye-bet nem tehet.

Az erősebb jogán való győztesnek mindig igaza van.

A magántulajdonú nagytőke már az interplane-táris, sőt intergalaktikus lehetőségekben gon-dolkodik és ezen érdekeinek vet alá minden, ál-tala kifejlesztett tudományt, ellenőrzött tech-nológiát és egyéb anyagiakat.

Magyarul; már menekülésben vagyunk és csak ennek az egy célnak élünk.

A Föld népei pedig társadalmi rendszereikkel, vallásaikkal politikai pártjaikkal és minden ed-dig elért eredményükkel tovább fogják élni a megsemmisülésre ítélt Föld életét az utolsó napig.

 

 Dr. Constantin Helios

 

Dr. Szekeres Lászlóhoz érkezett néhány további kérdés Szegedről, ill. Marosvásárhelyről.

- Mi az állásfoglalása az európai unióval kap-csolatban és melyik pártra szavaz az eurová-lasztáson.

- A Nemzeti Akadémia egyetlen tagja se szava-zott az európai unióba való belépésre, tehát egyetlen politikai pártra se fogunk szavazni most se.

 

A másik kérdés egy magyar politikai párt egyik tagjától érkezett és súlyos ügyet érint.

- Miért nem tér vissza Dr. Constantin Helios úr Magyarországra, stb.

 

Dr. Szekeres László válaszol;

- Dr. Constantin Helios gyakorlatilag halálos ítéletet kapott egy megszállt ország koncepciós
perében, a nemzetközi igazságszolgáltási eljá-rásban elfogadható bizonyítékok nélkül.
Akit a kommunizmus bűne minden tulajdonától s a létalapját adó jövedelmétől megfosztott, az előbb-utóbb éhenhalt.

Dr. Constantin Heliost a magyar államhatalom szadista psychopata, terrorista bitorlói mega-lázták, megkínozták,  megfosztották a magyar állampolgárságtól s életfogytigra száműzték.

Élő emberek elleni sorozatos, aljas bűncse-lekményekkel az erkölcsileg elesett magyar állam meggyalázta Isten képmását, melyre nincs bocsánat sohasem.
Ezért a magyar állam átkozott lesz az örökké-valóságig.

Az egykori magyar ember nem tud jószívvel gondolni arra az országra ahol megszületett,
s Magyarország népnek sem ad semmiféle támogatást.

Dr. Helios úr egyik riportban azt nyilatkozta, a bűnöző, politikai mafia budapesti államha-talma az igazságtételi eljárásban megakadá-lyozta a nemzet árvái és a magyar társadalom javára Genfben tett alapítványai működését, ezért ha nem lennének örökösei, a magánva-gyonát inkább a tengerbe dobná, de a magyar államhatalommal nem működik együtt semmiben.

Végrendeletében a fiai által megnézett "vad szépségű Montenegró"  "vad lányainak" is ajándékoz tekintélyes összeget, de a   magya-roknak nem ad semmit.

A nagyúr számára a múltnak már nincs jövője mert a megállíthatatlan folyamatok világhábo-rúhoz vezetnek, mely magaalá temeti Európát és Magyarországot is.

Az emberi civilizáció elérkezett a megsem-misülés határára, melyből nincs visszaút.

A súlyos bűntettek mellett ez is egyik oka a vissza nem térésnek.


Reméljük, elégedett a válasszal.

 

Dr. Szekeres László

 

 

 

Nemzeti Akadémia

*
 

 

 

Megszólal a hatalom

 

NOBLE  HOU$E
PRIVATE  BANKING®

Capital Investment Vásárlási ajánlat magyar tőzsdebefektetőknek

Capital Investment 

NOBLE HOU$E

PRIVATE BANKING®

*

 
NOBLE HOUSE  
PRIVATE BANKING®
 
 
 
Recommend for all investors the cash reserves to increase.
 
The stock market indexes are too high and a large and
long-lasting course correction is to be expected.
 
We recommend gold reserves in the medium term to increase.
 
Mai 5, 2017
   

 

A Noble House Private Banking minden invesztornak ajánlja a készpénz  és aranytartalék  megnövelését.

A tőzsdék indexei nagyon magasak és hosszútávú árkorrekció várható.

 
  NOBLE HOUSE  
PRIVATE BANKING® 
*****

 

 

                      Römerquelle                         

 
 

 

  Recommend for all investors the
gold  reserves to increase!
 
Ajánlata minden invesztornak
aranytartaléka megnövelését!

*

Exclusive

 

Bentley MulsanneBentley Mulsanne

Bentley Mulsanne

A királyok automobilja

*

Rolls Royce Phantom

Az álmok autója

*

 

https://youtu.be/D7bj1u04gGQ

 

*

Utolérhetetlen elegancia 

    

 Givenchy Ultraexclusive

 

Made in Great-Britain  

 Tabac Tabac

 

  Elegance Elegance

 

 

 

 

 

   Zanotti Zanotti

 

 

*

Pedagógiai nevelő munkánk egyik fontos eleme

az esztétikai nevelés.

Minden ember élete egyszeri és megismételhetetlen.

Ezért a szabadság védelme mellett mindenben

törekednünk kell a jóra és a szépre, 

mert élni csak így érdemes. 

 

*

A Nemzeti Akadémia exclusiv ajánlata;
 
Ajándék hölgyeknek
   Bíborpillangó Bíborpillangó
    Rolex Rolex
ROLEXROLEX
 
 
ROLEX
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   PIAGET EXTRAORDINAIRE PIAGET EXTRAORDINAIRE 
 
     Noble House - 
  Purpur diamond - Bíbor gyémánt Noble House - Purpur diamond - Bíbor gyémánt
 
 
 
 
  
   A Noble House gyémántjai A Noble House gyémántjai
 
 
 
 
 
    GUCCI GUCCI
 
 
  Rolex Rolex
 
 
 
* 
 
Amouage
 
 
 
Amouage
 
A királyok ajándéka
 
Luxus, érzékiség és elegancia
 
Amouage
 
- A csábítás és raffináltság különleges illata
 
Drága kreáció, mely egyaránt megérinti
az isteni szellemet és a halhatatlan lelket
 
Kompozíció, keleti összetevőkből, mint
Myrrhe és Ezüsttömjén,
melyek semmilyen más csodálatos keleti
ajándék megtestesítői
 
Amouage
 
- Arábia drágakincse
 
Egy királyi álom
 
(Európában 370.- Euro)
 
 *
 
A Nemzeti Akadémia exclusiv ajánlata;
 
Ajándék uraknak
 
 
 
Musk - Moschus
 
 
Moschus - Musk
 
"WILD LOVE" 
("Vad szerelem")
 
A királyok illata
 
Ég és Föld között lebegve,
felemelő és elragadó.
 
Az Örökkévalóság Csillaga érintése.
 
Előkelő és felejthetetlen
mint egy álomba ringató,
halk muzsikaszó.
 
- Mint egy pillantás az Égbe.
 
Musk - Moschus
 
Isten egyik legszebb ajándéka
 
(Európában 245.- Euro)
 
 
 

 Tiffany Tiffany   

Egy magyar orvosnőnek ajándékozott, egyedi kreációban megjelenített "Tiffany" ékszerét prezentáljuk a világhírű "Tiffany" gyémánt tiara társaságában.

A szenvedélyes stílus művészi vonalvezetése

a két kreációban teljesedik ki egységes egésszé.

*

 Tiffany Tiffany

 Szerénke őrangyal Szerénke őrangyal

 

Szerénke őrangyal kíséretében újabb "Tiffany" ékszerek érkeztek Magyarországra a legendás orvosnőnek s
egy idős asszony egykori ápolónőjének, aki negyvenfokos hőségben se tagadta meg önfeláldozó szeretetben megnyilvánult lelkiismeretét.

A gyémánttal csiszolt, ragyogását megtartó kreációkkal mond köszönetet;

Noble House Private Banking

 

Nemzeti Akadémia

*

A nemzetközi politikai helyzet egyre súlyosabb, ezért a Nemzeti Akadémia ajánlja a hölgyeknek és a kisasszonyoknak az önvédelmet, mely csak megfelelő eszközzel lehetséges.

     Gold Beretta Gold Beretta

Arany Beretta önvédelmi fegyver hölgyeknek 

A legjobb ajánlással  

 

Nemzeti Akadémia

 

 
Adó vagy vevő?
 
 
 
Dr. Constantin Helios, tőzsdeakadémián elhangzott előadásából közlünk egy részletet.
 
 
Az üzleti világban a szellem és a lélek manipulációjára, befolyásolására irányul két modern tudományág, mint a kommunikáció és a psychologia. 
A kívülállók nem tudnak arról, hogy tőzsdepsychológia is létezik, amit zárt körben, banktitokként kezelve oktatunk.
 
 
Mindenekelőtt fel kell tenni a kérdést, lehetséges-e embereket úgy manipulálni, hogy azok nem tudnak róla?
Az üzleti reklámok tele vannak megtervezett célzásokkal, melyek magas fokon manipulálják az embert, vagyis a kiszemelt vásárlót.
 
A mélylélektan egyik fontos komponense a tudat alatti manipuláció, melyet szinte minden ember gyakorol a hétköznapokban.
 
Minden ember szeretne hatalmat gyakorolni, vagy legalább némi befolyást szerezni a másik ember felett, különösen ha az fontos posztot tölt be a társadalomban vagy anyagi helyzete kiemelkedő.
 
A tudatos manipulációnak olykor elegendő, ha egy bizalmas beszélgetésben megfelelő pillanatban jól irányított arcmimikával egyetértésünket jelezzük az alávetendő, tőlünk még független individuumnak.
 
Ha ez az individuum nem eléggé tapasztalt vagy nincs elég akadémiai képzettsége melyhez manapság már psychologia is járul, akkor az egyén csapdába esik. 
Ezután már sok mindent meg lehet tenni vele, olykor akarata ellenére is.
Tehát ő a manipulált vevő.
 
Egy fiatalembernek elég csak azt mondani, hogy milyen férfias, s ő máris kihúzza magát, kidomborítja mellkasát, ugyanis itt és most róla van szó.
Tehát neki bizonyítania kell, ezért hamar fel is viszi a negyedik emeletre a harminc kilós csomagot szivességből.
Ez egyenlő az ostobasággal, mely mögött hiúság és üres fej van.
 
Ha egy embert politikailag akarnak manipulálni, először óvatosan letapogatják, hogy inkább baloldali vagy jobboldali beállítottsággal van-e dolguk.
 
Ha a manipulátornak jó szeme van, meglátja a kiszemelt áldozata ápoltságát s a jól szabott öltönyéhez tartozó, vagyontérő  accesssoire-t, mely jelzi, hogy ez az ember nem önmagára igénytelen baloldali, aki inkább slampos és lompos, elkopott tornacipőt visel s anarchista bemondások jellemzik.
 
A vallási téren manipulálható ember személyére most nem térünk ki, mert vallás sokkal több van, mint politikai világnézet.
 
Sokan elvakultságukban azt hiszik, minden ember vagy baloldali, vagy jobboldali s elképzelni se tudják, hogy vannak akik nem politizálnak se jobbra, se balra.
De arra a legkevesebben gondolnak, hogy valaki nem oldalakban gondolkodik, mert demokrata, önállóan gondolkodó és független ember, akit nem lehet befolyásolni vagyis manipulálni.
 
Jelenlegi világunkban a demokrácia jelzője alatt parlamentek is gyakorolják a művészi rangra emelt manipulációt.
 
De hányféle demokrácia létezik?
 
Csak egyféle; a közvetlen, vagyis a valódi demokrácia, amely Svájcon kívül ismeretlen és sehol nem kívánatos. 
A közvetlen demokráciában minden ember önmagát képviseli a különböző ügyekben való népszavazás útján, ezért a mindenféle oldali politikai pártok, a művészi manipulátorok léte feleslegessé válik, vagyis kiesnek a hatalomból.
 
Az un. "parlamenti képviseleti demokrácia" nem egyéb, mint szemérmetlen becsapása az emberi intelligenciának.
Ugyanis ha egy ember átengedi saját személye képviseletét, máris manipuláció áldozata lett.
A képviselő elsősorban önmagát képviseli, másodsorban saját politikai pártját, de sohasem a választóját, akit  hazugságokkal kábított el.
Akinek hisznek, az nyer.
 
("Vannak még hibák elvtársak, de a jövő szép lesz."
"Tiétek lesz a mennyek országa."
- Ugye milyen ismerősen hangzanak az egymásra hasonlító politikai és vallási hazugságok?)
 
Tehát megérkeztünk a témához.
A modern ember sokkal többet tud a világról és az életről, mint elődei bármikor.
Ezért sokkal könnyebben és egyszerűbben meg is foghatja és le is tudja leplezni a manipulátort.
Ugyanis ha valaki "hivatalból" mondja amit rábíztak, kérdésekkel zavarba lehet hozni, mert nincs mindenre felkészülve.
Aki kérdez, az vezet.
 
Magánemberrel szemben a kérdezéses módszert információgyűjtésre nem lehet alkalmazni, mert egyetlen magánember se köteles senki kérdését megválaszolni.
(Elvégre nem vagyunk a gestapo vagy a kágébé vallató kínzókamráiban.)
A válaszadásra semmiféle erkölcsi se társadalmi törvény nem kényszeríthet és jobb, ha nem is próbálkoznak vele, mert a kikényszerített válasz manipulálhatja a tudat alatti énünket.
 
Mindig azzal kell beérni, amit valaki önszántából közöl.
Aki információszerzésben a siker reményében másokkal szemben nyomást alkalmaz, hamar kiderül szándéka és alacsony szellemi színvonala.  
Ezért provokál. 
A nem kívánatos kíváncsiskodás elhárítására nagyon jó és helyénvaló egy közmondás igazsága; hallgatni arany.
 
Aki hallgat, nem derül ki butasága se.
A buta ember sohase alkalmaz öniróniát, mert tudja magáról, hogy buta és erre nem akarja felhívni mások figyelmét.
 
Ellenkező példában ha ha valaki saját gyengeségét belátja, az jó önismerettel rendelkezik, mely a legmagasabb intelligencia egyik jele, ugyanúgy, mint a humor.
A bárgyú, buta ember nem szereti a humort, mert nem érti és attól is tart, hogy az ellene irányul - ami gyakran igaz is.
 
Pedagógiai nevelő tevékenységemben kifinomult irónia rejtőzik, mellyel az emberi jellem gyengeségét próbálom meg kiegyenesíteni.
De az iróniával vigyázni kell, mert a megcélzott, intelligenciájával hamar visszajára fordíthat mindent.
Üzleti reklám tehát sohase lehet agresszív, se bizalmaskodó, ezért kerülni kell a konfrontatív dialógust, mely az üzletre, de különösen a megmerevedett politikára végzetes csapás.
 
A rejtett intelligenciát specifikus módszerrel ki lehet nevelni a jó eladó és vevő szerepre.
A gazdaságban az egyik ember eladó, a másik vásárló.
A jó eladó úgy közvetít, hogy létrejöjjön az üzlet, vagyis kialakuljon egy körforgás.
Mert a mozgás az élet, s ami nem mozdul az nem is él.
Az élet gyakran produkál olyan helyzetet, melyben a megcélzottnak néhány pillanat alatt fel kell mérnie a lényeget és késedelem nélkül reagálni rá.
Aki késlekedik, meghaladja az idő.
 
Ezt a rejtett intelligenciát kell jó értelemben véve manipulálni vagyis ösztönözni, mert a közgazdaságban szükség van a kreatív gondolkodású, analítikus emberekre, akik maguk tervezik a jövőt és nem szaladnak az események után.
 
Önállótlan "gazdaságtervezőkre" nincs szükség, mert a függőségben levő és irányításra szorulók nem kreatív gazdaságtervezők, hanem az intelligencia eltartottjai és szolgái.
 
Tehát minden embernek el kell döntenie önmagában, hogy az életpályáján alul akar-e lenni, vagy felül.
Manipulált emberként vevő akar-e maradni, vagy eladóvá tud-e válni s azok közé tartozni, akik irányítják a jövőt és befolyásolják mások gondolatait.
 
 
Nemzeti Akadémia
 
Adósság I.

Tartozik - követel

 

March 20, 2011 Washington D.C.

 

Az állítólagos rendszerváltozásnál - ami nem egyéb volt mint szemfényvesztés, mindenkit kölcsönök felvételére ösztönöztek. A gondolat mögött rejtett szándékok voltak, melyek a kölcsönök felvevőit sajnos a szőnyegre küldték. - S mégha szőnyegről lenne szó, de azt kell mondani, hogy sok ember a pocsolyában találta magát.

A magyar népnek már régóta nem volt saját tulajdonú tőkéje és nem rendelkezett semmiféle közgazdasági ismeretekkel. Nem tudta, hogy a tőkebefektetés előtti marketing (piackutatás) - a közép és hosszútávú gazdaságtervezés elengedhetetlen eleme. Tehát a magyar nép egy részét a gyengén képzett, tehetségtelen politikusok becsapták - mint a cukros bácsi, aki a kisfiúkat és a kislányokat a bokorba csalja - és az addigi ideológiai rabszolgaságból a tőke rabszolgaságába hajtották.

Aki tartozik, még a saját lelke sem az övé, hanem adósáé.

Egy ógörög mondás szerint, aki adóssággal hal meg, rabszolga lesz a másvilágon és az örökkévalóságig kell olyan munkát végeznie, amit ezen a világon nem végzett, vagy nem akart. Tehát sok elveszett lélekből lesz alázatos szolga, vagyis adósának tulajdona. Szabadulás sohase lesz.

Sok ember ezért a bankokra haragszik, pedig a bankrendszer a fogyasztói társadalom alapja, nélküle nincs "vérkeringés", mint ahogy a teherautóvezetők munkája nélkül, vagy az élelmiszertermelők tevékenysége nélkül sincs.

A banki egyenlegek nem a bankok tulajdona. A pénzt csupán megőrzik, vagyis befektetik, mert a megőrzésre betett összegek után kamatokat kell fizetni. A bankoknak ellenben van saját magántulajdonuk, ugyanis tevékenységük eredménye - vagy eredménytelensége - nyoma meglátszik a saját tulajdonuk nagyságán, de a betétek egyenlegén is. A bankok magántulajdona nem nagy, néhány száz millió lehet akkor, ha száz milliárdnyi bankbetétről van szó, mely nem a bankok ill. a bankárok tulajdona, csak aféle hűbérbirtoka, mellyel folyamatosan el kell számolni.

Az adós embernek nem a bankot kell szidalmaznia, mely az ő nehézségében kölcsönt adott, kockáztatva ezzel a pénzét, melynek visszafizetése általában probémákba ütközik. Ha a kölcsönt felvevő embernek nincs megfelelő fedezete, csak a munkája, akkor könnyedén megtörténhet, hogy a kölcsönfelvétel utáni hónapban munkanélküli segélyre szorul, s az elköltött pénzt kamataival együtt nem tudja visszafizetni.

Ilyenkor jön az adósok börtöne, vagy ha van némi magántulajdona, a bírósági foglalás.

Mint gyakorló bankár ezért minden élő embernek azt tanácsolom, adósságot ne csináljon, s a saját tulajdonára is csak minimális kölcsönt vegyen fel, de csak akkor ha arra nagy szüksége van. Mert a részletek és a kamatok visszafizetésének ideje nagyon hamar eljön és vele a bírósági foglalás.

Az indoktrinált budapesti kormányoknak is tudni kellett volna, hogy a magyar nép mennyire önállótlan, s a kezébe adott pénzt az utcán fogja lobogtatni, mint az ötéves gyermek. - Aztán hirtelen arra jön valaki, aki kiragadja a gyermek kezéből a pénzét, mely után csak emlék marad.

Sok beszédnek sok az alja, ezért a legközelebbi tanulmányban azzal foglalkozunk, hogyan lehet kikeveredni az adósságból, ha valaki nincs súlyosan eladósodva.

- Tehát jövedelme nincs beterhelve akár a következő harminc évre - és az egészégi állapota, ill. kora megengedi a középtávú, mintegy öt-hat éves szigorú pénzügyi tervre épülő adósságcsökkentési program megvalósítását.

Dr. Constantin Helios bankár, a közgazdaságtudományok doktora

 

 

 

Adósság II.


Tartozik - Követel

 

 

Anyagi függetlenség

 
 

Sok ember követi el önmaga ellen az egyik legsúlyosabb bűnt, a kölcsönfelvételt.

Természetesen érthető, hogy minden embernek vannak álmai, melyeket szeretne megvalósítani.
De midenkinek rendelkeznie kellene az önismerettel, mely elengedhetetlen alapja az anyagi függetlenség felé való haladásnak.

Sajnos szinte egyetlen országban se tanítják az iskolákban már alapfokon a pénzzel való bánásmód és a gazdálkodás egyáltalán nem könnyű tudományát.

Példa erre a sok ország politikusai és kormányai össze-vissza gazdálkodása és anyagi csődje.
A politikusok nem tudnak semmit, tehát nincs nekik mit tanítani.

Amiről a gazdaságban a széles nyilvánosság nem értesül, azt most sem áll szándékunkban felfedni, mert ez a politika ügye lenne.

De az Európa Unió több országának szinte napról-napra felfelé korrigált államadóssága riasztó adat, melyet a népnek kell megállítani.

Nem választókat értünk ezalatt, mert ép ésszel ember nem választhat feje fölé olyan urat, aki szinte semmihez sem ért, csak a nép vagyona két kézzel való elkótyavetyéléséhez és a korunk egyik legsúlyosabb betegségének mondott korrupcióhoz, mely már minden emberi eképzelést meghalad.

Hogyan gazdálkodhatna a semmire meg nem tanított nép, ha az urai se tudnak mást, mint szemétdombot gyártani nemzetközi méretekben?

Mindent lehet, csak akarni kell.

A kevéske pénz megkeresésének is megvan a maga lehetősége, csak meg kell találni azt.

Most, tavasszal könnyedén lehet találni dűlőutak mentén csalánt, kamillát, egyéb gyógynövényeket, melyeket össze lehet gyűjteni, megtisztítani, megszárítani és gyógyszertáraknak - vagy a piacon eladni - esetleg saját háztartásban felhasználni.

Az első esetben be lehet venni némi pénzecskét, a másodikban pedig nem kell kiadni értük pénzt, tehát mindenképpen nyertünk.
De nyáron, ősszel, amikor érnek a mindenféle erdei, mezei - ehető - bogyók, szintén begyűjthetünk belőlük.(Tartósításukra most ne térjünk ki, mert az külön tanulmány része lehet.)
A természet egyensúlyát a begyűjtésnél ne bontsuk meg letarolással, mert télen sem a madárkáknak, se mókusoknak és egyéb állatkáknak se lesz mit enni.

Minden ember hozzájuthat egy kevéske külön jövedelemhez, melyből saját üzletet csinálhat - ha akar.
Csak némi önbizalom kell hozzá és bizalom egy invesztment bankárban, aki önzetlen tanácsokat ad a sikerhez.

Ha háztartásunkat is racionalizáljuk - színes ruhaneműt egynapi áztatás után langyosvízben is ki lehet mosni gumikesztyűvel és kevés, olcsó mosószerrel - a mosógép is örül a pihenésnek és a pénztárcánkban is marad néhány garas.
(Csak az áramszolgáltató nem fog örülni az alacsonyabb villanyszámlának.)

Tehát folyamatosan összegyűjtünk annyi pénzt, hogy egy jobb bankban saját nevünk alatt számlát nyithatunk néhány száz dollárral.
(Akinek folyamatos bírósági foglalás van minden befolyó jövedelmére, az találjon ki valami menekülőutat.)

Ekkor az interneten elkezdünk limitálni (magyarul licitnek mondják) néhány jó részvény alacsonyabb árára.
Az egyik lehet a Mc Donald's, melyet mindenki ismer.
A másik, a pénzgyár, vagyis a Coca Cola, a kapitalizmus szimbóluma, melyet a szabadság ellenségei mindennap megátkoznak.

Ha a néhány részvény már a számlánkon van, örülhetünk, ugyanis kapitalisták lettünk - kicsiben.
Bármi történik a világban, enni és inni mindig kell, tehát a vagyonkánkkal nem történhet baj.
Nem szabad meginogni, ha látjuk a tőzsdeárak zuhanását, mely mögött a legtöbbször irányított manipuláció van.

Aki a manipuláció mögött meghúzódik, azt akarja, hogy az idegeink összeomoljanak és a vásárlási árnál jóval alacsonyabban eladjunk, mert ez az ő nyeresége.

Egyszer el kell indulni az önállóság útján.

Senkinek nincs annyi kezdőtőkéje, hogy egy szép üzletet nyithasson - kivéve a nagytőkéseket -, ahol akár önmagunk munkájával értéket hozhatunk létre, fagylalt, vagy kutyaeledel eladásával, esetleg a leesett gombok felvarrásával - agglegényeknek.

Ha következetesen kitartunk az alkalmi invesztíció mellett - s nem vesszük ki pénzünket már néhány százalék nyereséggel, hogy elköltsük valami haszontalanságra - vagy mert a szomszédasszony éppen jobban ért az invesztmenthez mint a legjobb bankok szakértői - akkor néhány röpke év alatt megjavul anyagi helyzetünk.

Akinek adóssága van, az is igyekezzen inkább a saját tőzsdeüzletét gyarapítani, mint a kölcsönadó számláját.

Legfontosabb a titoktartás.

Lelkiismeretlen emberek mindig is voltak.

Mert ha megtudja a szomszéd, a barát/nő, az anyós, ... az állam, hogy van pénzünk, akkor már csak idő kérdése, hogy elveszik tőlünk.
Ugyanis mindenki pénzhez akar jutni, s mindenki a más pénzéhez.
Ez szemtelenség, de megfelelő intelligenciával megvédhetjük magunkat.

 

Mindenfelé terjesszük, hogy nekünk nincs pénzünk, csak adósságunk.
Akkor békénhagynak bennünket, különösen azok, akik barátaink akarnak lenni az utolsó centünkig.
Azt az embert mindenki kikerüli, akinek adóssága van, mert senki se akarja az adósságot kifizetni a másik ember helyett.
De ez a célunk.
A nyugalom, a saját üzletvitelhez, ugyanis mi sem akarjuk kifizeni a másik adósságát.
A többi már önmagától halad.

Használjuk ki az időt, mert az évek elrepülnek és ha sohase kezdjük el a saját üzletet, sohase lesz valódi, saját pénzünk, mely alapja az emberi szabadságnak.

Sok sikert kíván az ön magánbankára,

 

Dr. Constantin Helios      April 29, 2011 Washington D.C.